За проекта

Проект: „Откриване и класификация на обекти в градски условия от техните радиосенки от GPS сигнали“

Договор № ДФНИ-Т 02/3 от 12.12.2014 г. между: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката за финансиране на научноизследователски проект по „Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г“.

 

Ръководител: проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д.н. Иван Гарванов – УниБИТ

 

Времетраене на проекта: 24 месеца